Vi vil med dette benytte anledning til å gi innspill til det offentlige utvalget som skal
oppdatere kunnskapsgrunnlaget, utrede spørsmål og komme med råd om genteknologi, nye teknikker og genmodifiserte organismer (GMO). NOUen som legges fram forventer vi vil skape debatt og ha betydning for framtidas matproduksjon. Vi håper og tror NOUen vil gi et oppdatert og solid kunnskapsgrunnlag. På nåværende tidspunkt finner vi det derfor riktig å kommentere på et overordnet nivå.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag utgjør faglagene i landbruket. Våre medlemmer er bønder og matinteressenter. Vi arbeidet med næringspolitikk og service i landbruket.

Vårt samfunnsoppdrag er å produsere trygg mat til norske forbrukere. Landbruket har et ansvar for å bruke ressursene i hele Norge på en god måte og har mål om å øke norskandelen i maten vi spiser og fôret til dyra. Matproduksjonen har et evighetsperspektiv og «føre var» prinsippet ligger til grunn for vårt arbeid. Dette mener vi må vektlegges stor betydning i spørsmål knytta til genteknologi og den framtidige reguleringen av disse teknikken.

Norsk landbruket skal produsere varer som forbrukerne etterspør og skal være ærlig i vår markedsføring av produktene gjennom sporing og merking. Vi ønsker størst mulig grad av åpenhet rundt hva vi gjør, hvordan vi gjør det og hvorfor vi gjør det. Vi produserer mat for det norske markedet og forbrukerne skal oppleve at norskprodusert mat har en egen kvalitet og merverdi. Vi vil stille krav til merking av GMO-produkter.

Vi vil understreke at faglaga er positive til forskning på genredigering og at det bygges kunnskap i norske miljøer. Det må også vektlegges forskning på utilsikta endringer som følge av genredigering. Per i dag er det ikke forbud mot GMO i Norge, men det er krav til at kriteriene i genteknologiloven oppfylles. Genteknologiloven krever at GMO-er skal vurderes etter kriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Vi ønsker å videreføre disse kravene. En eventuell lovendring må ivareta at produktene blir vurdert etter disse kriteriene fra sak til sak. Man kan vurdere om dagens krav til forvaltningspraksis kan lempes på når man har tilstrekkelig med erfaring til visse typer søknader.

Vi ønsker utvalget lykke til med dette svært viktige arbeidet.

Innspillet er sendt inn fra

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag